🌾🌻ویژه برنامه ی سشنبه های مهدوی

سشنبه های مهدوی در دبستان دخترانه با همکاری بنیاد مهدویت، همراه با اهداء جوايز، پذیرایی، رنگ آمیزی و تمرین سرود خدای مداد رنگی ها توسط دانش آموزان