زمانبندی استخر

به فرزندان خود شنا بیاموزید. پیامبر اسلام (ص)