انتخابات شورای دانش آموزی

 «مولی امیرالمؤمنین علیه‌السلام»: المَشورَةُ تَجْلِبُ لَكَ صوابَ غَیرِك شور و مشورت، نظریات صحیح دیگران را در اختیار تو می‌گذارد

یجاد زمینه ی مساعد برای تربیت اجتماعی، تکریم شخصیت دانش آموزان

ایجادارتباط صحیح مستقیم بین دانش آموزان و اولیای مدرسه

ایجادروحیه ی مسئولیت پذیری و توانمندی های بالقوه آنان را فراهم می کند  

فعالیتهای گروهی، برنامه ها و فعالیتهای آموزشی و پرورشی مدارس به منظور ورود این قشر عظیم و تاثیر گذار در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی است.

یکی از فرصت هایی که موجب حضور فعال و با نشاط دانش آموزان در فعالیت های پرورشی با ابعاد وسیع آن بوده و زمینه های به ظهور رساندن توانمندی های بالقوه آنان را فراهم می کند « شورای دانش آموزی » است

فراهم کردن زمینه ی مساعد در جهت تبادل تجربیات، تعامل فکر و اندیشه، تفاهم و همدلی بین دانش آموزان و برقراری ارتباط صحیح و دوسویه بین آنان و اولیاء مدرسه.