🧕 برگزاری جشنِ دخترانِ حضرت بابا علی(ع)

یه جشن خیلی شاد و دست و جیغ و هورایی دخترانِ بابا علی(ع) همراه با همخوانی سرود دسته جمعیِ جانم علی(ع) و شعر طنز همراه با پذیرایی بستنی