🔸🔹🔸برگزاری جلسه انجمن اولیا و مربیان با موضوع روز معلم، اردو و جشن پایانی سال 💐