اهداء جوايز به دانش آموزان شرکت کننده در ویژه برنامه ی بازدید از مترو🎁📗💌🎁📘💌🎁📒💌

اهداء جوايز به دانش آموزان شرکت کننده در ویژه برنامه ی بازدید از مترو

🌷دانش آموزان دوره دوم دبستان🌷

📆 ١٠ اردیبهشت ماه ١۴٠٢

قطار_شهری

اینجا فقط یک مدرسه نیست

دبستان دخترانه شهدای رهپویان وصال

Pvesal.ir