گوشه ای از ویژه برنامه افطاری دبستان دخترانه شهدای رهپویان وصال