گزارش تصویری پیاده روی خانوادگی صبح و طراوت

یک روز پر از شور و انرژی دانش آموزان، والدین و کادر مدرسه

با شعارِ: دانش آموز شاد – مدرسه بانشاط

هدف و ضرورت اجرا: تندرستی و شادابی دانش آموزان، تعامل هرچه بهتر کادر مدرسه با والدین

ساحت سند تحول بنیادین: زیستی و بدنی

۴ آبان ۱۴۰۲