بازدید از کارخانه نوآوری شیراز توسط دانش آموزان مقطع متوسطه دوره دوم پسرانه رهپویان وصال

دانش آموزان متوسطه دوره دوم مجتمع آموزشی پسرانه رهپویان وصال در کارخانه نوآوری شیراز به مناسب روز فن آوری ضمن بازدید از این کارخانه ، با فرآیند ایجاد یک کسب و کار و همچنین معایب و مزایای آن آشنا شدند.