پویش باز هم سوالی داری ؟ – قسمت اول

سوال امروز : جامعه چه نیازی به روحانی دارد؟

خوانش متن : فائزه میر ابراهیمی