هیئت نوجوانان دانش آموزی ( دخترانه )

در زیر خیمه اش همه یک خانواده ایم

قرار عاشقی (هیأت نوجوانان دهه اول)

حضور مادر شهیده راضیه کشاورز

برپایی نماز جماعت

مداحی وسینه زنی