هدایت تحصیلی و دعوت از مهمان:

دعوت از آقای دکتر غندی در این جلسه آقای دکتردر مورد نحوه انتخاب رشته صحیح و رشته های دانشگاهی صحبت کردند