نمایشگاه علمی، پژوهشی و هنری دبستان رهپویان وصال

🌐نمابشگاه علمی،پژوهشی و هنری

🌐 اهمیت برگزاری نمایشگاه‌هایی از دست‌سازه‌های دانش‌آموزان

💠 سبب تقویت استقلال فکری و اعتماد‌به‌نفس آنان می گردد.

💠 ایجاد نمایشگاه از کارهای دستی آنان باعث پیشرفت فراگیران در تمام زمینه‌ها و بالاخص به دست آوردن استقلال فکری و امنیت روانی و اعتماد‌به‌نفس می‌شود

💠و بزرگی را از کودکی می‌آموزند.

💠 این امر علاوه بر تقویت روابط عاطفی، رشد مهارت‌های کلامی، ارتباطی و فکری، در پرورش حس مسئولیت اجتماعی، افزایش

موفقیت تحصیلی و عزت‌نفس شاگردان تأثیر بسزایی دارد.

🌐 اهمیت برگزاری نمایشگاه‌هایی از دست‌سازه‌های دانش‌آموزان

💠 سبب تقویت استقلال فکری و اعتماد‌به‌نفس آنان می گردد.

💠 ایجاد نمایشگاه از کارهای دستی آنان باعث پیشرفت فراگیران در تمام زمینه‌ها و بالاخص به دست آوردن استقلال فکری و امنیت روانی و اعتماد‌به‌نفس می‌شود

و بزرگی را از کودکی می‌آموزند.

💠 این امر علاوه بر تقویت روابط عاطفی، رشد مهارت‌های کلامی، ارتباطی و فکری، در پرورش حس مسئولیت اجتماعی، افزایش موفقیت تحصیلی و عزت‌نفس شاگردان تأثیر بسزایی دارد.