نقش لاله ی گوش در شنوایی ما

تعریف گوش

نقش لاله ی گوش در شنوایی ما : جمع آوری صداهای اطراف و تشخیص صدا

گوش اندامی است که انسان به وسیله آن صداها را می شنود. گوش انسان از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است که هر کدام از این بخش ها در قدرت شنوایی انسان موثر است و اگر هر کدام از این بخش ها آسیب ببیند، شنوایی انسان دچار مشکل می‌شود.


لاله ی گوش به تشخیص جهت صدا نیز کمک می کند؛ البته دقتِ تشخیص جهت صدا در گوش انسان که لاله اش ثابت است و حرکت نمی کند، به اندازه ی حیوانات نیست. حیواناتی که می‌توانند لاله ی گوش خود را حرکت دهند، به راحتی و با دقت زیاد می توانند محل دقیق ایجاد صدا را تشخیص دهند.

 لاله ی گوش قسمتی از گوش خارجی را تشکیل می‌دهد. لاله ی گوش از جنس غضروف است که با پوست پوشیده شده است. وظیفه ی لاله ی گوش، جمع کردن امواج صوتیِ محیطِ بیرون از گوش و هدایت آن به مجرای گوش است.