مراسم فاطمیه

پخت آش نذری با همکاری تمام دانش آموزان