علمی و آموزشی

مجموعه فعالیت های علمی و آموزشی متوسطه اول پسرانه شهدای رهپویان وصال
مشاهده

فرهنگی و پرورشی

مجموعه فعالیت های پرورشی متوسطه اول پسرانه شهدای رهپویان وصال
مشاهده

باشگاه ها

مجموعه فعالیت های باشگاه های متوسطه اول پسرانه شهدای رهپویان وصال
مشاهده

اردوها

مجموعه اردوهای متوسطه اول پسرانه شهدای رهپویان وصال
مشاهده

موفقیت ها

مجموعه موفقیت های متوسطه اول پسرانه شهدای رهپویان وصال
مشاهده

پژوهشی

عنصر تحقیق و پژوهش در همه جا به صورت یک اصل در مجموعه کارها باید مورد توجه قرار گیرد.
( رهبر معظم انقلاب )
مشاهده

مدرسه رهپویان وصال تلاشش بر این است که غیر از اون وظایفی که آموزش و پرورش برعهده مدارس می گذارد، در مورد تغییر در سبک زندگی افراد هم مؤثر باشد

آخرین مطالب