مانورزلزله:

دعوت از آقای دکتر عسکرنژادی و آموزش نحوه مقابله با زلزله و امداد و نجات