دریافت لوح سپاس از مدیر پژوهشسرای رازی ناحیه 2 شیراز