قرار عاشقی ( مراسم دهه دوم )

قرار عاشقی ( هیأت نوجوانان دهه دوم)

حضور مادر شهید محمد مهدوی

توسل به حضرت رقیه (س)

پخت نذری با کمک دانش آموزان

بسته های فرهنگی من عهد می‌بندم

کفشداری صلواتی