اولین جلسه شورای دبیران متوسطه دوم

هماهنگی برنامه های سال جاری و همچنین تذکرات مورد نیاز در خصوص آزمون های گزینه ی 2 و ارزشیابی های درون مدرسه ای و همچنین پی گیری هفتگی وضعیت تحصیلی دانش آموزان