گمنام در خاک،معروف در افلاک ، مراسم استقبال از شهید گمنام، دبیرستان رهپویان وصال