سرود های دسته جمعی

با موضوع ایران قوی و به احترام دختران

من یک دانش آموز ایرانی هستم و باید در آینده به آبادانی و قوی شدن کشورم کمک کنم.در آباد کردن کشورم من باید از جان گذشتگی کنم و شب و روز کار کنم و بیاندیشم.