زنگ مقاومت

حضرت آیه الله خامنه ای (دامه برکاته): اسرائیل اسب بازنده است و به زودی به دست نیروهای مقاومت نابود می‌شود. “الکیان الصهیوني یحتضر”

#القدس_لنا#طوفان_الأقصى#زنگ_مقاومت#اینجا_فقط_یک_مدرسه_نیست#دبستان_دخترانه_شهدای_رهپویان_وصال