روز نابینایان

روز نابینایان و عصای سفید گرامی باد
دعوت از روشندل نخبه علمی و فرهنگی در جمع دانش‌آموزان