روز جهانی کودک

«کودکی بهتر، زندگی بهتر »

🎥برنامه اردوی سینما و جُنگ شادی ویژه روز جهانی کودک 🎊

🧸کودکان هدیه خدا هستند.🧸

🎈روز جهانی کودک مبارک🎈