راهیان پیشرفت بوشهر/بازدید از کارخانه کشتی سازی شهید محلاتی بوشهر