راهیان پیشرفت بوشهر/بازدید از موزه نیرو دریایی ارتش(خلیج فارس)⛵