راهپیمایی روز قدس

گزارشی از راهپیمایی روز قدس️ توسط خبرنگار ویژه مدرسه فروردین ١۴٠٢