حضور تیم شطرنج رهپویان وصال در مسابقات مرحله ناحیه