جلسه معارفه شورای دانش آموزی

وَأَمرُهُم شورىٰ بَينَهُم

شوراهای دانش‌آموزی نهادی در مدارس ایران است که اعضای آن با انتخابات میان دانش‌آموزان برگزیده می‌شوند 🔻اهداف برپایی آن «زمینه‌سازی رشد مهارت فردی – اجتماعی»، «توسعهٔ هم‌یاری در امور آموزشی و پرورشی» و «تعامل میان آنان و مسئولان» بیان شده‌است. انتخابات آن در هر سال آموزشی در ماه آبان برگزار می‌شود و با توجه به شرایط مدرسه و شمار دانش‌آموزان، اعضای شوراها از ۵ تا ۱۴ نفر متغیر است. 

جلسه آشنایی و تشکیل کمیته های شورای دانش آموزی امروز تشکیل شد. 🔸 در این جلسه ابتدا پس از قرائت آیاتی از قرآن کریم اعضا به معرفی خود پرداختند سپس اهداف کار شورا ، اختیارات و کمیته های شورای دانش آموزی شرح داده شد.