جلسه مشاوره ای با حضور جناب دکتر مومن زاده

با موضوع کنترل مدیریت و ذهن