جلسه با حضور حجت السلام انجوی نژاد و هدیه ویژه عید غدیر

باید به پای عکس ضریحت بلند شد
شوخی که نیست صحبت سلطان قلبهاست
از هر طرف که رد بشوم باز خاطرم
در گیر سمت و سوی خراسان قلبهاست

✅جلسه با حضور حجت السلام انجوی نژاد و هدیه ویژه عید غدیر