جلسه عمومی انجمن

برگزاری جلسه انجمن اولیاء و مربیان با حضور جناب آقای عسکرنژادی
با موضوع:
آشنایی اولیاء محترم با بحث هدایت تحصیلی
ارائه کارنامه پایش یک