جلسه آشنایی و تبیین اهداف

جلسه آشنایی و تبیین اهداف مجتمع آموزشی شهدای رهپویان وصال با حضور مسئولین و آموزگاران دبستان های «دخترانه و پسرانه» رهپویان وصال