جشن عاطفه ها – پیش دبستان و دوره اول

🌸فردا سرانگشتانت شکوفه خواهد داد. فردا سبز خواهی شد.
تو را می گویم، ای نیکوکار! تو که صمیمانه خوشی هایت را به سفره محرومان می ریزی. دستان نیازمند هر شب برایت به دعا بلند خواهد شد و چشم های کودکان بی بضاعت این مهربانی را هرگز فراموش نخواهد کرد.

🎁🛍🎁🛍🎁🛍🎁🛍🎁🛍

🔔گزارش تصویری زنگ عاطفه ها

پیش دبستانی و دبستان پسرانه دوره اول

🌐Pvesal.ir