برگزاری شورای دانش آموزی

شورای دانش آموزی با موضوع برگزاری جشن روز معلم اردو ها و برنامه های اردیبهشت