برگزاری المپیاد گروهی لیگ علمی پایا

دانش آموزان پایه هفتم و هشتم🎖🎖