برگزاری آزمون جامع در دبستان پسرانه رهپویان دوره دوم

برگزاری آزمون جامع در دبستان پسرانه رهپویان دوره دوم

که از اهداف آن:

بالا بردن سطح علمی

تعیین سطح علمی دانش آموزان

شناسایی دانش آموزان ضعیف و کمک به آنها