اردوی تفریحی ورزشی دانش آموزان متوسطه اول دبیرستان رهپویان وصال

یکی از برنامه های عام دانش آموزی، طبق نظام نامه تعلیم و تربیت مجتمع آموزشی شهدای رهپویان وصال برگزاری بازدیدها و اردو های علمی، پژوهشی و تفریحی می باشد
در راستای تحقق این مهم اردوی دانش آموزی باغ فدک برگزار گردید.