بازدید پایه هفتم از کارخانه تولید نوشیدنی های بدون گاز گیاهی نیکسون

همواره حمایت از تولیدات داخلی منشا پیشرفتهای اقتصاد مقاومتی و تبلور تکیه بر توانمندی های ایران و ایرانی است.

بازدید پایه هفتم از کارخانه تولید نوشیدنی های بدون گاز گیاهی نیکسون (مکان شهرک صنعتی)

ساحت: اجتماعی، زیستی، اقتصادی، علمی

درس تولید، توزیع و مصرف

کتاب مطالعات اجتماعی