بازدید مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس از دبیرستان شهدای رهپویان وصال