بازدید دانش آموزان از کانون اصلاح تربیت استان فارس