بازدید از موزه دفاع مقدس و زیارت شهدای گمنام

بازدید از موزه دفاع مقدس و زیارت شهدای گمنام🌹
همراه با روایت گری📜
🔰آشنا شدن با ارزش های دوران دفاع مقدس و ادوات جنگی
🔰آشنا شدن با پیشرفت های نظامی بعد از جنگ تحمیلی
🔰آشنا شدن با فرماندهان نظامی استان فارس در طول جنگ
🔰آشنا شدن با موقعیت و اهمیت کشور