ایستگاه صلواتی – غدیر

با نام خدا مدح علی می گویم

در باغ جهان به عشق او می رویم

برپایی ایستگاه صلواتی و پخش شربت توسط گروه عملیات ویژه پرواز به مناسبت عید غدیر خم