اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان رهپویان وصال متوسطه دوم

تقدیر و تشکر از اعضای انجمن سال گذشته و همچنین انتخاب اعضای جدید
تشریح برنامه های آموزشی و پرورشی سال تحصیلی جاری
به همراه پرسش و پاسخ