جلسه اعضا انجمن


تشکیل اولین جلسه اعضا منتخب انجمن اولیا و مربیان و تعیین رییس و نائب رییس و بقیه اعضا …
بررسی برنامه های آتی مدرسه و ارائه گزارش از برنامه های انجام شده
جلسات به صورت مستمر و ماهانه تشکیل شده است.
جلسات دوم و سوم با حضور استاد انجوی نژاد برگزار گردید.