انتخابات انجمن اولیا و مربیان

🗳 انتخابات انجمن اولیاء ومربیان

🔰🔰🔰🔰🔰🔰🔰

❇️ مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)
اگر ما خانه ومدرسه را از نظر تعلیم وتربیت به یکدیگر متصل کنیم پیوندی مبارک انجام داده ایم.❇️