اردوی علمی آمادگی دفاعی

اردوی عملی درس آمادگی دفاعی با حضور جناب آقای استرحام