اردوی جشن تکليف راه بندگی – ویژه دانش آموزان کلاس هشتم رهپویان وصال