اردوی بوشهر گروه عملیاتی ویژه پرواز

از حال وهوای بچه های پرواز چه خبر

ساحت های اجتماعی،زیبایی شناختی،علمی

بازدید از موزه دریا نوردی بوشهر